Informacje o danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest GetFresh sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601049, NIP 701-054-65-95 (dalej jako „my”, lub „GetFresh”).


Jak się z nami skontaktować w sprawie twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować telefonicznie dzwoniąc na infolinię 801 205 805 lub pisząc do nas na adres ochronadanych@getfresh.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt na stronie www.darnatury.pl


Jakie dane na temat Twojej osoby przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie
z naszych stron internetowych?

Przetwarzamy dane osobowe, które podajesz nam wypełniając formularz kontaktowy lub inny formularz przeznaczony do wpisania do niego danych osobowych, zamieszczony na naszych stronach internetowych.
Dodatkowo wykorzystujemy pliki Cookies oraz inne narzędzia rejestrujące ruch na naszych stronach internetowych. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.


Jakie dane na temat Twojej osoby będziemy przetwarzać w razie zawarcia przez Ciebie z GetFresh umowy na dostawy wody lub innych produktów i usług w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych

W takim przypadku będziemy przetwarzać dane, które podasz nam podczas zawierania z nami umowy sprzedaży wody źródlanej lub innej umowy, na podstawie której będziemy dostarczać Ci nasze produkty lub usługi. Są to dane, które zostaną wpisane do formularza umowy, takie jak dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe lub dane, które zostaną prze ciebie zaktualizowane lub uzupełnione w trakcie naszej współpracy.
Będziemy również przetwarzać dane dotyczące naszej współpracy powstałe w trakcie realizacji zawartej z Tobą umowy, takie jak historia Twoich dostaw, wielkości odbiorów towarów, warunki handlowe współpracy itp.
Jeżeli nie jesteś naszym Klientem, lecz osobą do kontaktu naszego Klienta, np. firmy lub instytucji, w której pracujesz, będziemy przetwarzać tylko Twoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, a także imię i nazwisko, jeżeli zostaną nam podane. Przepisy dotyczące danych osobowych nie mają jednak zastosowania do takiego przetwarzania danych osobowych, podobnie jak niektóre informacje zawarte poniżej.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podane w formularzach zawartych na naszych stronach internetowych przetwarzamy przede wszystkim w celach, do jakich służą poszczególne formularze. Na przykład, gdy wypełnisz i wyślesz formularz z zapytaniem dotyczącym naszych usług, Twoje dane wykorzystamy do kontaktu z Tobą, telefonicznego lub mailowego, w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Jeżeli wypełnisz formularz typu „Zamów Rozmowę” lub „podaj dane, a oddzwonimy”, Twoje dane wykorzystamy w celu kontaktu z Tobą w celu zaprezentowania naszej oferty lub odpowiedzi na Twoje pytania zadane nam podczas rozmowy.

Niezależnie od przeznaczenia poszczególnych formularzy Twoje dane będziemy przetwarzać również w celu prowadzenia wobec Ciebie marketingu naszych produktów i usług, w tym marketingu bezpośredniego polegającego na kontaktowaniu się z Tobą w celu zaprezentowania Ci naszych ofert lub promocji, w tym – za Twoją zgodą, gdy jest ona wymagana prawem – e-mailem lub telefonicznie.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych przypadkach, jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na kontaktowaniu się z Tobą w interesujących Cię sprawach oraz na marketingu naszych produktów lub usług.

Szczególnym formularzem dostępnym na naszych stronach internetowych, jest formularz uzupełniany przez Ciebie danymi, gdy chcesz zawrzeć z nami umowę na dostawy naszych konkretnych produktów lub usług. Wypełnienie formularza wraz ze wskazaniem interesującego Cię przedmiotu umowy inicjuje proces zawarcia z nami umowy. Dane podane przez Ciebie w takim formularzu przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do zawarcia z Tobą umowy, a następnie do jej wykonania. Dane te, jak również dane, które podasz nam w dalszych etapach zawierania z nami umowy, będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień umowy, w tym dostarczania do Ciebie naszych produktów i wykonywania usług (serwis, sanityzacja urządzeń), obsługi Twoich zgłoszeń lub reklamacji, kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zaplanowanymi dla Ciebie dostawami lub usługami, umożliwienia Ci kontaktu z nami oraz weryfikacji Twojej tożsamości, gdy się z nami kontaktujesz.
Twoje dane uzyskane przez nas w związku z zawarciem z nami umowy będziemy również przetwarzać do realizacji innych celów, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. dla następujących potrzeb:

 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacji należności, dochodzenia wobec Ciebie naszych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oceny i zaspokojenia Twoich roszczeń wobec nas, a także obrony przed Twoimi roszczeniami, jeśli są nieuzasadnione;
 • dokonywania analiz współpracy z Tobą w celu jej usprawnienia, poprawy jakości naszych usług, oceny i poprawy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, proponowania Ci nowych warunków współpracy lub rozwiązania z Tobą umowy,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • obsługi Twoich zgłoszeń w sprawach nie związanych wprost z realizacją zawartej z Tobą umowy,
 • archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzanie Twoich danych niezbędne będzie również do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. dla celów podatkowych i rachunkowości.


Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, niemniej bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować funkcji, do jakiej formularz jest przeznaczony.

Podanie przez Ciebie danych osobowych do formularza inicjującego zawarcie z nami umowy, a następnie podanie dodatkowych informacji w dalszych etapach zawierania umowy, jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy. Bez podania przez Ciebie tych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zostać naszym klientem. W razie zawarcia z nami umowy jej postanowienia będą Cię obligować do aktualizacji Twoich danych podanych w umowie w razie ich zmiany. Brak aktualizacji danych może spowodować, że nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawach związanych z umową, co może utrudnić lub uniemożliwić jej realizację. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT podanie danych w celu wystawienia faktury jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.


Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

 • organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, jeśli się do nas zwrócą o Twoje dane w ramach konkretnego postepowania na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na naszą rzecz oraz przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i na nasze potrzeby. Są to na przykład podmioty, które pomagają nam w administrowaniu naszymi stronami internetowymi, firmy udzielające nam wsparcia w zakresie archiwizacji i zarzadzania dokumentami, marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług. Podmioty te działają na podstawie zawartych z nami umów o powierzeniu przetwarzania danych i nie mogą wykorzystywać Twoich danych na własne potrzeby lub potrzeby osób trzecich.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Możesz także wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej stronie.

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu obowiązującego prawa.

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, możesz skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe (w takim wypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowośćtych danych); twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść do organunadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) zaś niedługo organem tym może zostać Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe podane w związku zawarciem przez Ciebie z nami umowy będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możesz zgłaszać wobec nas i jakie my możemy zgłaszać wobec Ciebie w związku z realizacją umowy, tj. z reguły przez okres maksymalnie 10 lat od czasu zakończenia umowy.

Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a w szczególności podatkowych i rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane przetwarzane w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe podane w związku zawarciem przez Ciebie z nami umowy będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możesz zgłaszać wobec nas i jakie my możemy zgłaszać wobec Ciebie w związku z realizacją umowy, tj. z reguły przez okres maksymalnie 10 lat od czasu zakończenia umowy.

Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a w szczególności podatkowych i rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Możemy jednak przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym dokonywać profilowania, dla potrzeb marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci informacji na temat naszych produktów lub usług dostosowanych do Twoich potrzeb, na podstawie informacji zebranych podczas korzystania przez Ciebie naszych stron internetowych lub w trakcie naszej współpracy na podstawie umowy. W tych samym celu korzystamy również m.in. z plików cookies oraz innych narzędzi rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Skontaktuj się z nami
  Rozwiń  Zobacz pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych


  lub zadzwoń do nas: tel. 22 493 77 11

  Nasze certyfikaty:
  Dar Natury
  Dar Natury
  Dar Natury
  Nagroda Dobry Produkt:
  Dar Natury
  Potwierdzona jakość:
  Dar Natury
  Dar Natury