Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.darnatury.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym m.in. rodzaje i zakres usług świadczonych przy pomocy Serwisu, warunki świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Serwis prowadzony jest przez Eden Springs Sp. z o. o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108260, NIP 6770066541, BDO 000007390, kapitał zakładowy 70 913 500,00 zł wpłacony w całości, zwaną dalej „Spółką”.

3. Spółka umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Kontakt ze Spółką w spawach dotyczących Serwisu można nawiązać telefonicznie – pod numerem infolinii 22 735 52 00 lub drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres: dok@pl.edensprings.com.

5. Niniejszy regulamin jest dostępny Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.darnatury.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenia:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Serwis – serwis internetowy https://www.darnatury.pl
3. Spółka - Eden Springs Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
5. Woda – woda źródlana „Eden Springs” dostarczana w butlach zwrotnych o pojemności odpowiednio 18,9 l. lub 11 l.
6. Produkty Dodatkowe – kubki jednorazowe, kawa, herbata, syropy owocowe lub inne produkty spożywcze znajdujące się w ofercie Spółki dostarczane Klientom przez Spółkę przy okazji dostaw Wody.
7. Urządzenia – urządzenia do dozowania Wody.
8. Umowa Najmu i Sprzedaży lub Umowa – umowa najmu Urządzeń i sprzedaży Wody lub inna umowa, na podstawie której Spółka udostępnia Klientowi Urządzenia oraz realizuje na jego rzecz dostawy Wody.
9. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Spółką Umowę.


§ 3. Warunki korzystania z Serwisu, wymagania techniczne

1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników w Internecie pod adresem www.getfresh.pl.
2. Spółka nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie Spółce treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
6. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych, aktualnych i nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych podczas korzystania z Serwisu.
7. Dla poprawnego korzystania z Serwisu sprzęt komputerowy, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
a. zapewniać dostęp do sieci Internet,
b. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, Chrome w wersji 7.0 lub nowszej, Safari 5 lub nowszą, oraz zainstalowany odtwarzacz plików Flash; przeglądarka internetowa powinna mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt, z którego korzysta Użytkownik nie spełnia wymagań technicznych określonych w ust. 7 powyżej.


§ 4. Usługi i funkcje dostępne w Serwisie:

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z następujących rodzajów usług lub funkcji:
a. zapoznanie się z aktualną ofertą Spółki w zakresie sprzedaży Wody, Produktów Dodatkowych, wynajmu Urządzeń dozujących, innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę, w tym z aktualnymi promocjami,
b. zwrócenie się do Spółki o kontakt telefoniczny lub mailowy na wskazany przez Użytkownika numer telefonu lub adres e-mail poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego,
c. zadeklarowanie przez Użytkownika chęci zawarcia ze Spółką Umowy Najmu i Sprzedaży na warunkach wybranych przez Użytkownika i zainicjowanie procesu mającego na celu zawarcie Umowy.


§ 5. Zadeklarowanie chęci zawarcia Umowy

1. Użytkownik deklaruje chęć zawarcia Umowy Najmu i Sprzedaży ze Spółką poprzez dokonanie następujących czynności: wybranie jednego z pakietów dostępnych w ofercie Spółki obejmujących m.in. dostawy Wody oraz wynajem Urządzenia dozującego, zamówienie dodatkowej Wody dostarczanej poza pakietem, wybór Produktów Dodatkowych, określenie czy Woda poza pakietem i Produkty dodatkowe mają być dostarczane cyklicznie, czy tylko podczas pierwszej dostawy, określenie czasu trwania Umowy, podanie danych Użytkownika niezbędnych do zawarcia Umowy oraz zaakceptowanie dokonanego wyboru po wyświetleniu podsumowania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam”. Użytkownik wybiera pakiet oraz poszczególne produkty poprzez dodanie ich do koszyka.

2. Dokonanie powyższych czynności nie skutkuje zawarciem Umowy i nie jest wiążące dla Użytkownika ani Spółki. Zdjęcia i opisy produktów oraz podane ceny mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. W wyniku dokonania powyższych czynności, przedstawiciel Spółki skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie w terminie 7 dni w celu uzgodnienia pozostałych szczegółów Umowy (takich jak terminy instalacji Urządzeń lub częstotliwość dostaw) oraz ustalenia sposobu oraz terminu zawarcia Umowy.

4. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w obecności Użytkownika i przedstawiciela Spółki, korespondencyjnie bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej. Przed zawarciem Umowy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jej postanowieniami.


§ 6. Dane osobowe

1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod tym linkiem.


§ 7. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną lub telefonicznie (na adres e-mail lub numer infolinii wskazane w § 1 ust 4.

2. Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Treść Serwisu podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych ustaw.

2. Prawa autorskie do treści Serwisu przysługują Spółce lub innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Elementy Serwisu, w tym teksty, obrazy, elementy graficzne i dźwięki, nie mogą być, za wyjątkiem dozwolonego prawem użytku osobistego, kopiowane, reprodukowane, przenoszone, rozpowszechniane, udostępniane publicznie, wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3. Spółka zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub niektórych jego funkcji z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji, przeglądu, naprawy urządzeń Spółki służących do prowadzenia Serwisu, aktualizacji danych, modernizacji lub rozbudowy Serwisu, a także z powodu działania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Spółki.

4. Dla wygody użytkowników Serwis może zawierać bezpośrednie połączenia ze stronami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. Spółka nie ma nad takimi stronami żadnej kontroli i nie odpowiada za ich zawartość oraz skutki korzystania z nich.

5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

6. Tytuły paragrafów niniejszego Regulaminu zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają znaczenia przy interpretacji Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

Skontaktuj się z nami  Rozwiń  Zobacz pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  Kup online

  lub zadzwoń do nas: tel. 22 735 52 00

  Nasze certyfikaty:
  Dar Natury
  Dar Natury
  Dar Natury
  Nagroda Dobry Produkt:
  Dar Natury
  Potwierdzona jakość:
  Dar Natury
  Dar Natury